Retour

Flying Turtles

Capitaine Tessy Hartz

Capitaine Mme Tessy Hartz

D'Equipe Flying Turtles ass um Relais pour la vie 2020 mat derbei.
Mir wellen mat eiser Presenz Solidariteit geint den Kriibs weisen, an et ass och eng perseinlech Herzensugelegenheet.
Dir huet d'Méiglechkeet eppes klenges ze spenden wat un d'Fuerschung geet.
Elo schon en groussen Merci am viraus fir äert Matmaachen 😊

Partager cette page de récolte :
Partager cette page de récolte :

23 Donateurs
1 115,00 € Dons
300 € Objectif
23 Donateurs

1 115,00 € Dons

300 € Objectif

Donations

entrepreneur E. G. C sarl
28/01/2020
150,00 €
Marc Sunnen
28/01/2020
100,00 €
Marcio Ferreira
21/01/2020
25,00 €
Huppertz Jacky
08/01/2020
25,00 €
Marguerite Spoo
07/01/2020
25,00 €
En avant🏃🏽‍♀️
Stéphanie Theis
07/01/2020
100,00 €
Tina Strecker
07/01/2020
50,00 €
Construction N. Maréchal SA
19/12/2019
50,00 €
Marechal Berthy
09/12/2019
50,00 €
Jean-Paul Hartz
04/12/2019
50,00 €
Courage
GERDA RIES-KIRSCH
04/12/2019
50,00 €
GERDA RIES-KIRSCH
04/12/2019
50,00 €
Donateur anonyme
02/12/2019
25,00 €
Bonne chance
Donateur anonyme
01/12/2019
40,00 €
Don relais pour la vie équipe Flying turtles Tessy Hartz
Gilbert Carl
27/11/2019
50,00 €
MYRIAM BACK
27/11/2019
25,00 €
André Horn
25/11/2019
25,00 €
Gidd Gas Deckelmouken
johny & danielle bara
25/11/2019
25,00 €
Claudine Frères
24/11/2019
50,00 €
De Camille et moi pour vous soutenir
josée schertz-haupert
21/11/2019
50,00 €
entrepreneur E. G. C sarl
28/01/2020
150,00 €
Marc Sunnen
28/01/2020
100,00 €
Marcio Ferreira
21/01/2020
25,00 €
Huppertz Jacky
08/01/2020
25,00 €
Marguerite Spoo
07/01/2020
25,00 €
En avant🏃🏽‍♀️
Stéphanie Theis
07/01/2020
100,00 €
Tina Strecker
07/01/2020
50,00 €
Construction N. Maréchal SA
19/12/2019
50,00 €
Marechal Berthy
09/12/2019
50,00 €
Jean-Paul Hartz
04/12/2019
50,00 €
Courage
GERDA RIES-KIRSCH
04/12/2019
50,00 €
GERDA RIES-KIRSCH
04/12/2019
50,00 €
Donateur anonyme
02/12/2019
25,00 €
Bonne chance
Donateur anonyme
01/12/2019
40,00 €
Don relais pour la vie équipe Flying turtles Tessy Hartz
Gilbert Carl
27/11/2019
50,00 €
MYRIAM BACK
27/11/2019
25,00 €
André Horn
25/11/2019
25,00 €
Gidd Gas Deckelmouken
johny & danielle bara
25/11/2019
25,00 €
Claudine Frères
24/11/2019
50,00 €
De Camille et moi pour vous soutenir
josée schertz-haupert
21/11/2019
50,00 €